Privalomosios mediacijos ypatumai

2021-01-19

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimams, nuo 2020-01-01 Lietuvoje pradėta taikyti privalomoji mediacija, kuria sprendžiami ginčai šeimos bylose dėl gyvenamosios vietos nustatymo, santuokos nutraukimo, vaiko išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir kituose šeimos ginčuose. Toks teisinis reglamentavimas yra grindžiamas taikaus ginčo, ypač susijusio su nepilnamečių vaikų interesų apsauga, sprendimo paieška. Žemiau pateikiama pagrindinė informacija susijusi su privalomosios mediacijos ypatumais.

Kreipimasis dėl privalomosios mediacijos

Privalomąją mediaciją iniciuoja ginčo šalys bendru sutarimu arba viena iš ginčo šalių.

Jeigu privalomąją mediaciją inicijuojama ginčo šalių bendru sutarimu, šalys gali pasirinkti vieną iš šių būdų:

  • Ginčo šalys Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikia bendrą prašymą dėl mediatoriaus skyrimo. Šiuo atveju, mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Ginčo šalys, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai teikdamos bendrą prašymą dėl mediatoriaus skyrimo, jame gali nurodyti pageidaujamą paskirti konkretų į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą įrašytą mediatorių. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, parinkdama mediatorių, turi vadovautis objektyvumo ir nešališkumo principais, atsižvelgti į mediatorių užimtumą, specializaciją, galimą interesų konfliktą ir kitas svarbias aplinkybes;
  • Ginčo šalys savo pasirinktam mediatoriui, įrašytam į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, pateikia bendrą prašymą vykdyti mediaciją. Šiuo atveju, mediatorius skiriamas ginčo šalių rašytiniu susitarimu. Mediatorių skaičius nustatomas ginčo šalių susitarimu, o kai tokio susitarimo nėra skiriamas vienas mediatorius. Ginčo šalys turi teisę susitarti, kad trečiasis asmuo arba mediacijos paslaugų administratorius parinks mediatorių arba rekomenduos jo kandidatūrą. Kai tai numatyta susitarime dėl mediacijos arba kai ginčo šalys nesutaria dėl mediatoriaus parinkimo, bendru ginčo šalių prašymu mediatorių kandidatūras pasiūlo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kuri vadovaujasi ankstesnėje pastraipoje nurodytais mediatorių parinkimo kriterijais.

Jeigu privalomąją mediaciją inicijuoja viena iš ginčo šalių, ji taip pat turi teisę rinktis vieną iš aukščiau nurodytų būdų, t. y. paduoti prašymą dėl mediatoriaus skyrimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai arba paduoti prašymą vykdyti mediaciją savo pasirinktam mediatoriui, įrašytam į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Abiem atvejais prašyme turi būti nurodyta kitos ginčo šalies vardas, pavardė, ginčo dalykas, gyvenamosios vietos ar kitos dokumentų įteikimo vietos adresas.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba arba mediatorius, gavę vienos ginčo šalies prašymą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo gavimo dienos išsiunčia kitai ginčo šaliai pranešimą apie gautą prašymą, kartu nurodydami, kad ne vėliau kaip per penkiolika darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos turi būti gautas kitos ginčo šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo. Jeigu per nurodytą penkiolikos darbo dienų terminą negaunamas kitos ginčo šalies sutikimas dėl mediacijos vykdymo, laikoma, kad kita ginčo šalis nesutiko pasinaudoti privalomąja mediacija. Šiuo atveju privalomąją mediaciją inicijavusi ginčo šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl ginčo išsprendimo ir yra laikoma, kad ginčo šalis įgyvendino įstatymuose nustatytą reikalavimą pasinaudoti privalomąja mediacija.

Privalomosios mediacijos paslaugų apmokėjimas

Kai mediatorių privalomajai mediacijai iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo parenka ir skiria Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, mediacijos paslaugas apmoka Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba iš valstybės biudžeto lėšų. Šiais atvejais iš valstybės biudžeto lėšų apmokama tik už vieno mediatoriaus teikiamas mediacijos paslaugas. Jeigu ginčo šalys pageidauja, kad privalomąją mediaciją vykdytų keli mediatoriai, už kitų mediatorių teikiamas mediacijos paslaugas apmokama ginčo šalių lėšomis, o mediacijos paslaugų kaina nustatoma ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu. Privalomosios mediacijos paslaugos, už kurias apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, gali būti teikiamos iki keturių valandų. Jeigu pasibaigus šiam laikui galutinis susitarimas dėl taikaus ginčo sprendimo dar nepasiektas, ginčo šalys gali toliau savanoriškai tęsti mediaciją ginčo šalių lėšomis. Iš valstybės biudžeto lėšų taip pat apmokama už mediatoriaus pasirengimą mediacijai ir mediacijos rezultatų įforminimą, kurie  gali trukti iki vienos valandos.

Kaip jau minėta, ginčo šalys turi teisę iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo pačios pasirinkti mediatorių, kuris vykdys privalomąją mediaciją. Tokiu atveju už mediacijos paslaugas apmokama ginčo šalių lėšomis, o mediacijos paslaugų kaina nustatoma ginčo šalių ir mediatoriaus susitarimu.

Back