Darbo sutarties nutraukimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalimi, kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų

2024-03-06

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 57 straipsnio 1 dalies 2 punktas nurodo, kad Darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą, kai darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų. Pagal šio straipsnio 5 dalį, Darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai, ir šio plano vykdymo rezultatai nepatenkinami.

Teisės doktrina pateikia tokias darbuotojo darbo rezultatų gerinimo plano sudarymo sąlygas:

  • darbuotojo darbo rezultatų gerinimo planas turi būti sudaromas raštu;
  • nurodomi siektini rezultatai, kurie turi būti suderinti su darbuotoju;
  • darbuotojo darbo rezultatų gerinimo planas turi būti patvirtintas abiejų darbo sutarties šalių parašais;
  • darbuotojo darbo rezultatų gerinimo plane nustatomi praktiškai įgyvendinami tikslai ir rodikliai;
  • darbuotojo darbo rezultatų gerinimo plane ar plano sudarymo metu darbuotojas gali būti įspėjamas apie numatomą atleidimą iš darbo, jeigu nebus pasiektas rezultatų gerinimo planas. (Tomas Bagdanskis, Vilius Mačiulaitis, Mantas Mikalopas, “Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Individualieji darbo santykiai”, 2018 m.).

Nepaisant pakankamai aiškių sąlygų darbuotojo darbo rezultatų gerinimo plano sudarymui, gali iškilti problema, jog darbuotojas nesutinka su darbuotojo darbo rezultatų gerinimo planu, ką tokiu atveju galėtų padaryti darbdavys?

Visų pirma pažymėtina, kad darbuotojui atsisakius sudaryti rezultatų gerinimo planą, darbdavys gali tokį planą tvirtinti vienašališkai ir įpareigoti darbuotoją jį vykdyti, o pastarajam jo nevykdant  nutraukti darbo sutartį pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Nepaisant to, tokiu atveju privalu įvertinti aplinkybes, kodėl darbuotojas atsisakė sudaryti rezultatų gerinimo planą: (i) ar atsisakė sudaryti planą dėl to, kad darbdavio nustatyti rodikliai ir tikslai negalėjo realiai būti pasiekti; (ii) ar piktybiškai atsisakė sudaryti planą, nors rezultatų gerinimo plane buvo nustatyti realūs siektini rodikliai bei tikslai.

Pažymėtina, kad kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, ginčą nagrinėjantis organas tokiu atveju turės patikrinti, ar planą buvo galima realiai įgyvendinti, ar ne. Jeigu realios galimybės įgyvendinti rezultatų gerinimo planą nebuvo, tai gali lemti atleidimo iš darbo neteisėtumą, o jeigu nustatoma, kad darbuotojas planą sudaryti atsisakė piktybiškai, nors pastarasis ir buvo realus bei įvykdomas, darbuotojo teisės neturėtų būti ginamos (Tomas Bagdanskis, Vilius Mačiulaitis, Mantas Mikalopas, “Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. Individualieji darbo santykiai”, 2018 m.).

Apeliacinės instancijos teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs, jog: “<…> darbuotoją pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 2 puntą galima tam tikra veiksmų seka: 1) darbdavys raštu nurodo darbuotojui darbo trūkumus ar nepasiektus asmeninius rezultatus; 2) darbuotojas ir darbdavys sudaro rezultatų gerinimo planą, kuris apima laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai; 3) plano vykdymo rezultatai nėra patenkinami.” (Vilniaus apygardos teismo 2021 m. spalio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-2027-562/2021).

Taigi, tiek teisės doktrina, tiek teismų praktika nurodo, kad darbo sutartis DK 57 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu gali būti nutraukiama tik tada, kai atliekami šie veiksmai: (i) raštu darbuotojui nurodomi jo darbo trūkumai, kompetencijos stoka ir kt.; (ii) darbdavys su darbuotoju sudaro konkretų ir realiai įvykdomą rezultatų gerinimo planą, kurio įgyvendinimo terminas negali būti trumpesnis negu 2 mėnesiai. Plane aiškiai nurodoma, ką darbuotojas turės atlikti, kokius tikslus įgyvendinti, kursus praeiti, testus išlaikyti ar kt.; (iii) po rezultatų gerinimo plano įvykdymo darbuotojas nepasiekia sutartų rezultatų arba nesutinka su rezultatų gerinimo planu ne dėl to, jog plano neįmanoma įgyvendinti.

Vilniaus apygardos teismo 2021 m. spalio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2A-2027-562/2021 rasite čia.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), todėl šia informacija neturi būti remiamasi kaip galutine teisine nuomone ar konsultacija. Dėl detalios asmeninės teisinės konsultacijos galite kreiptis elektroniniu paštu info@adv.lt ir/arba tiesiogiai į mūsų komandoje praktikuojančius advokatus/advokato padėjėjus.

Grįžti