Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos UAB „Regio“ surašytą privalomąjį nurodymą

2023-02-28

Sėkmingai atstovavome UAB „Regio“ interesus administracinėje byloje prieš Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023-02-22 sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-677-624/2023 tenkino UAB „Regio“ apeliacinį skundą ir panaikino Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos UAB „Regio“ atžvilgiu surašytą privalomąjį nurodymą.

Privalomuoju nurodymu UAB „Regio“ buvo įpareigota parengti ir pateikti derinimui bendrovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo tvarkymo planą. Žemės sklype ir aplinkinėje teritorijoje nuo 1862 metų iki 1989 metų veikė geležinkelio pabėgių gaminimo įmonė. Įmonei vykdant geležinkelio pabėgių gaminimo veiklą, pabėgiai buvo nuolat mirkomi skalūnų alyvoje, kuri sandėliuota požeminiuose rezervuaruose. Tokiu būdu teritorija buvo teršiama skalūnų alyva ir kitais naftos produktais. Žemės sklypą UAB „Regio“ įsigijo iš valstybės jau užterštą. UAB „Regio“ jokiais veiksmais (ar neveikimu) nesukėlė žemės sklypo ir (ar) aplinkinių teritorijų taršos.

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, surašydamas privalomąjį nurodymą ir vėliau administracinėje byloje, laikėsi pozicijos, kad UAB „Regio“, kaip žemės sklypo savininkė, yra pilnai atsakinga už žemės sklypo sutvarkymą, nepaisant to, kad taršos nesukėlė ir neturėjo galimybės to kontroliuoti. Tokią poziciją Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos grindė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-04-30 įsakymu Nr. D1-230 „Dėl cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų (toliau – Reikalavimai) 24 punkto nuostatomis, pagal kurias cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos tvarkymas vykdomas pagal Ekogeologinių tyrimų reglamentą parengtą tvarkymo planą, už kurio parengimą, tvarkymo būdo pasirinkimą ir tvarkymo įgyvendinimą yra atsakingas ūkinės veiklos vykdytojas arba teritorijos savininkas ir (arba) naudotojas. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos įsitikinimu, atsižvelgiant į tai, kad Reikalavimų 24 punkte kaip vienas iš atsakingų asmenų yra nurodytas užterštos teritorijos savininkas – tai privalomasis nurodymas pagrįstai ir teisėtai surašytas UAB „Regio“.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2023-02-22 sprendime nurodė, kad poįstatyminis teisės aktas yra valdymo aktas, kuriuo yra realizuojamos įstatymo normos, tačiau juo negali būti pakeistas įstatymas ir poįstatyminiu reglamentavimu negalima kurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios savo galia konkuruotų su įstatymo normomis. Jis yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc), ar nuolatinio galiojimo. Kitaip tariant – teismas išaiškino, kad poįstatyminiuose teisės aktuose negali būti nustatyta žemės sklypo savininko, neatsakingo už žemės sklypo taršą, atsakomybė ir pareigos, susijusios su to žemės sklypo tvarkymu, jeigu tai nėra numatyta aukštesnės galios teisės aktuose. Teismas nurodė, kad tuo tarpu nei nacionaliniuose įstatymuose, nei Europos Sąjungos teisės aktuose, kuriuos įgyvendinant priimti Reikalavimai ir Ekogeologinių tyrimų reglamentas (poįstatyminiai teisės aktai, kuriais remtasi surašant UAB „Regio“ privalomąjį nurodymą), nėra numatyta, kad už užterštos teritorijos tvarkymo plano parengimą ir jo įgyvendinimą atsakingas tos teritorijos savininkas, nors jis taršos ir nesukėlė. Tiek pagal nacionalinį įstatyminį reglamentavimą, tiek pagal Europos Sąjungos teisę, už aplinkos atkūrimo priemonių įgyvendinimą yra atsakingas teritorijos teršėjas.

Taigi, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Regio“ nėra žemės sklypo ir aplinkinės teritorijos teršėjas, bei pritaikęs ir išaiškinęs byloje taikytinas teisės aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos UAB „Regio“ atžvilgiu surašytas privalomasis nurodymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl privalomąjį nurodymą panaikino.

Teismo sprendimą rasite čia.

Grįžti